Aktuality

Domů / Aktuality
09.01.2017

Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie; výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu

Představenstvo společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, IČ 63072599 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 17568 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.

Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 20. 12. 2016 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, spočívající v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované, o čemž byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Lucií Foukalovou, notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří v Praze 1, Národní 10 č.p.  138, pod NZ 1024/2016, N 1040/2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 128 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,‐ Kč vydaných Společností mění na zaknihované akcie na jméno.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie Společnosti, a to nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti na adrese U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo jeho majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být zaevidovány jeho zaknihované akcie Společnosti.

V Praze, dne 9. 1. 2017

Představenstvo Společnosti

04.07.2016

Spuštění nového webu

Společnost Prometheus spustila nové webové stránky.

29.07.2015

Stěhování společnosti do areálu Pražské plynárenské, a.s.

Kanceláře společnosti se od 1. 8. 2015 nově nachází v budově č. 18 v areálu Pražské plynárenské, a.s. v Praze 4 – Michli, v ul. U Plynárny 500.

Podporujeme