Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie; výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu

Domů / Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie; výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu

Představenstvo společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, IČ 63072599 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 17568 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.

Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 20. 12. 2016 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, spočívající v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované, o čemž byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Lucií Foukalovou, notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří v Praze 1, Národní 10 č.p.  138, pod NZ 1024/2016, N 1040/2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 128 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,‐ Kč vydaných Společností mění na zaknihované akcie na jméno.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie Společnosti, a to nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti na adrese U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo jeho majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být zaevidovány jeho zaknihované akcie Společnosti.

V Praze, dne 9. 1. 2017

Představenstvo Společnosti

Podporujeme